سامانه اتوماسيون پايان نامه ها
دانشجویانی که در نیمسال تابستان و یا نیمسال اول 94 درس پایان نامه را اخذ و یا تمدید نموده اند و برای اولین بار اقدام به ثبت عنوان پایان نامه می نمایند باید جهت ثبت نام و ادامه روند پایان نامه از لینک سامانه جدید اتوماسیون پایان نامه ها اقدام نمایند.دانشجویانی که از طریق سامانه قدیم اتوماسیون پایان نامه ها ثبت نام نموده اند کماکان از همان سامانه قدیم روند پایان نامه را انجام دهند.
(عواقب عدم رعایت موارد فوق به عهده دانشجو می باشد)